Stäng

Samgåendet mellan Electra och Elon har godkänts av Konkurrensverket

– Pressmeddelande

Som tidigare offentliggjorts, träffade Electra Gruppen AB (publ) (”Electra”) den 7 december 2021 en överenskommelse med Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) innebärande att Electra och Elon Group AB (”Elon”) går samman genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission (”Transaktionen”). Transaktionen har bland annat varit föremål för godkännande från berörd konkurrensmyndighet. Idag har Konkurrensverket beslutat att lämna den anmälda koncentrationen utan åtgärd, vilket innebär att prövningen har avslutats och att Transaktionen är godkänd.

Samgåendet mellan Electra och Elon är, enligt överenskommelsen, vidare även villkorat av godkännande av Electras och Elon Group Holdings respektive bolagsstämmor. Som tidigare kommunicerats har Elon Group Holdings bolagsstämma beslutat att godkänna styrelsens beslut att gå samman med Electra. Electras årsstämma kommer att hållas den 28 mars 2022 och Transaktionen kommer vid denna stämma att tas upp för beslut. Transaktionen innebär vidare en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverk och beräknas genomföras under första halvåret 2022.

Kallelsen till Electras bolagsstämma kommer att offentliggöras separat. 

 

Om Electra
Electra utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer inom framför allt hemelektronik samt driver handel mot e-handelsaktörer och fristående fackhandlare. Electra är också en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Nasdaq Stockholm. Electras verksamhet är indelad i två segment och för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 var cirka 68 procent av försäljningen hänförlig till Electra Retail och cirka 32 procent till Electra Logistik & IT. Per den 30 september 2021 har Electra 135 anställda inom den centrala organisationen. 

Om Elon
Elon är ett ledande företag för den frivilliga fackhandeln inom hemprodukter med representation i Sverige, Norge, Danmark, Finland och på Island. I Sverige finns idag cirka 286 Elon-butiker. Elonbutikerna erbjuder framför allt vitvaror, belysning, kök och inomhusklimatprodukter med målsättning att göra kundens vardag enklare. Lokala, drivna entreprenörer med ett starkt varumärke och centrala funktioner som logistik, IT och marknadsföring gör Elon till en ledande spelare. Elons erbjudande riktar sig både till konsumenter och företag och för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 var cirka 81 procent av försäljningen hänförlig till konsumenter och cirka 19 procent till företag. Per den 30 september 2021 har Elon 170 anställda inom den centrala organisationen.

 

För mer information vänligen kontakta
Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef Electra 
Telefon: 070-52 584 59 
E-post: anneli.sjostedt@electra.se 

 

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anneli Sjöstedts försorg, för offentliggörande den 15 februari 2022 kl. 16.00 CET