Stäng

Kallelse till extra bolagsstämma i Elon AB (Publ)

– Pressmeddelande

Aktieägarna i Elon AB (publ), org.nr 556065-4054, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juni 2022 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 14 i Stockholm

Anmälan 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: 

 • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 juni 2022, 
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 16 juni 2022. 

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till adress Elon AB (publ), Hammarby Kaj 14, 120 30 Stockholm, via e-post: info@elongroup.se eller per telefon 0480-58 400. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Detta innebär att aktieägare i god tid före avstämningsdagen behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 16 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.elongroup.se 

Antal aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 14 860 343 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 14 860 343. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Val av en eller två justeringsmän. 
 4. Godkännande av dagordning. 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 6. Beslut om incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare. 
 7. Beslut om vinstutdelning genom efterutdelning. 
 8. Stämmans avslutande. 

Förslag till beslut 
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår styrelseordföranden Fredrik Johansson som ordförande vid stämman. 

Punkt 6 – Beslut om införande av incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag i huvudsak följande villkor.  

Riktad emission av teckningsoptioner 

Högst 630 000 teckningsoptioner ska ges ut.  

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Elon AB (publ), org.nr 556065-4054. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag enligt nedan. Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är emissionen utgör ett led i införande av incitamentsprogrammet, varigenom ledande befattningshavare ges möjlighet till en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning. 

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 1 juli 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.  

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår bolagsstämman. Teckningskursen ska avrundas till närmaste tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden. 

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under följande perioder:  

 • tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 mars – 30 juni 2025, dock tidigast den 18 augusti 2025 och senast den 15 september 2025; och 
 • tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2025, dock tidigast den 1 november 2025 och senast den 15 december 2025. 

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske med hänsyn till vid var tid gällande insiderlagstiftning. Om optionsinnehavare är förhindrad att teckna aktier under teckningsperioden på grund av bestämmelser i vid var tid gällande insiderlagstiftning ska styrelsen äga rätt att medge att sådan optionsinnehavare istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter sådant hinder har upphört. 

Innehavare av teckningsoptionerna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren. Vid tillämpning av den alternativa lösenmodellen ska teckningskursen för varje aktie motsvara aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt lägre, antal aktier. Teckningsoptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) aktie per teckningsoption med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga optionsvillkoren.  

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts och aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos Euroclear Sweden AB. 

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 575 000 kronor. 

Teckningsoptionerna ska omfattas av fullständiga villkor enligt särskild bilaga. 

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att bolaget överlåter högst 630 000 teckningsoptioner enligt följande. 

 • Kategori 1 (VD, vice VD, CFO): högst 125 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen; 
 • Kategori 2 (övriga medlemmar i ledningsgruppen): högst 30 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen; och 
 • Kategori 3 (andra nyckelpersoner): högst 20 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen  

En teckningsberättigad kan teckna ett lägre antal teckningsoptioner än vad denne har rätt att teckna enligt ovan. Erbjudna optioner som inte förvärvas enligt ovan ska kunna överlåtas till andra deltagare i optionsprogrammet. Optionerna ska fördelas mellan de deltagare som anmält intresse för att förvärva ytterligare optioner pro rata i förhållande till antal förvärvade optioner.  

Med anställd jämställs person som har träffat anställningsavtal men ännu inte tillträtt sin anställning. 

Vid överlåtelse ska för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Överlåtelse ska vara villkorad av att överlåtelse lagligen kan ske samt att förvärvaren ingår ett s.k. hembudsavtal med bolaget, enligt vilket förvärvaren är förpliktad att erbjuda bolaget, eller den bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna i vissa situationer. 

Bindande anmälan om att förvärva teckningsoptioner ska vara Bolaget tillhanda senast den 27 juni 2022. Överlåtelse av teckningsoptioner till anvisade personer ska ske under tiden från och med registreringen av teckningsoptionerna till och med den 8 juli 2022. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga denna period. 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Tidigare aktierelaterade incitamentsprogram och utspädning 

Bolaget har för närvarande inget utestående aktierelaterat incitamentsprogram. 

Baserat på vid tidpunkten för kallelsen antal utestående aktier kommer ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i det föreslagna incitamentsprogrammet att innebära en utspädningseffekt motsvarande ca 4,1 procent av såväl aktierna som rösterna i bolaget.  

Kostnader för incitamentsprogrammet och påverkan på nyckeltal 

Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Bolaget bedöms inte belastas med några kostnader för sociala avgifter eller motsvarande. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är marginella. Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets nyckeltal.  

Förslagets beredning 

Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen. 

Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning genom efterutdelning 

Styrelsen föreslår en efterutdelning till bolagets aktieägare om 2 kronor per aktie, totalt 29 720 686 kronor, med avstämningsdag måndagen den 27 juni 2022. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg ca tre bankdagar efter avstämningsdagen, dvs. torsdagen den 30 juni 2022. 

Per den 31 december 2021 uppgick moderbolagets fria egna kapital till 50 671 355 kronor. Vid årsstämman den 28 mars 2022 beslutades att dela ut 3 kronor per aktie motsvarande 15 603 360 kronor. Några ytterligare beslut om värdeöverföringar har inte fattats. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår således till 35 067 995 kronor.  

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.  

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag samt styrelsens yttrande enligt 14 kap. 8 § och 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 14 kap 8 § samt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, finns tillgängliga hos bolaget på adress Hammarby Kaj 14 i Stockholm samt på bolagets hemsida www.elongroup.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 1 juni 2022. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress och kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.  

__________________ 

Stockholm i maj 2022 

Elon AB (publ)  

Styrelsen

 

Bilaga A - Villkor för teckningsoptioner Elon AB utkast 2022-05-30

Fullmaktsformulär Elon AB

Proxy form Elon AB

Styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram Elon AB

Styrelsens redogörelse 18 kap 6 § ABL Elon AB (publ)

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL, Elon AB (publ), 2022-05-30

Styrelsens förslag till beslut om utdelning samt yttrande 18 kap 4 § ABL Elon AB (publ)

Revisorsyttrande 14 kap. 8 § ABL, Elon AB (publ), 2022-06-01 signed

Revisorsyttrande 18 kap 6 § ABL Elon AB (publ) 2022-06-01 signed