Stäng

Godkännande för fortsatt notering på Nasdaq Stockholm

– Pressmeddelande

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) har erhållit godkännande för fortsatt notering på Nasdaq Stockholm och beslutat om apportemission med anledning av samgåendet med Elon

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ)) (”Electra” eller ”Bolaget”), noterat på Nasdaq Stockholm, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 mars 2022, beslutat om en apportemission av 9 659 223 aktier till Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) med anledning av samgåendet med Elon Group AB (”Elon”) (”Transaktionen”), vilket tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 december 2021. Nasdaq Stockholm har idag även lämnat ett godkännande avseende Bolagets fortsatta notering efter Transaktionen, sedvanligt villkorat av att prospektet relaterat till upptagandet till handel av de nyemitterade aktierna godkänns av Finansinspektionen. I samband med beslutet om apportemissionen har Bolagets nya styrelse och ledningsgrupp inträtt.

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att de slutfört sin granskning som genomförts med anledning av att Electra bedömts genomgå en så kallad genomgripande förändring vid Transaktionen och meddelat sin bedömning att Bolaget även efter Transaktionen uppfyller kraven på ett börsnoterat bolag. Beslutet är sedvanligt villkorat av att prospektet relaterat till upptagandet till handel av de nyemitterade aktierna godkänns av Finansinspektionen. Electras styrelse har beslutat om den apportemission av 9 659 223 aktier i Bolaget riktad till Elon Group Holding, varigenom samtliga aktier i Elon förvärvas. Beslutet om apportemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 9 659 223 från 5 201 120 till totalt 14 860 343 och att aktiekapitalet ökar med 24 148 057,5 SEK, från 13 002 800 SEK till 37 150 857,5 SEK. Apportemissionen innebär en utspädning för Electras befintliga aktieägare om 65,0 procent.

Electras årsstämma den 28 mars 2022 beslutade bland annat att ändra Bolagets företagsnamn, styrelsens säte och styrelsens sammansättning med anledning av Transaktionen och att dessa beslut skulle börja gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen. Den nya styrelsen, som består av Peter Engell, Anette Fransson, Fredrik Johansson, Håkan Lissinger, Pierre Mayr, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall med Fredrik Johansson som styrelseordförande, har således inträtt i samband med beslutet om apportemissionen. Även den nya ledningsgruppen, som består av Stefan Lebrot (VD), Anneli Sjöstedt (vice VD), Peter Brodén (CFO), Christian Dahlborg (CMO), Per Levin (CPO) (under tredje kvartalet 2022 kommer Per Levin frånträda befattningen, varefter Onur Dogay kommer inträda som ny CPO), Åsa Skog (CAO), Hans-Eric Schultz (CSO, Home Appliances), Christer Palmgren (CSO, Consumer Electronics), Johan Jaensson (CSO, B2B) och Jakob Dahlner (CECO), har inträtt. Det nya företagsnamnet är Elon AB (publ) och sätet kommer att vara Stockholm.

Inför upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm av de nyemitterade aktierna kommer ett prospekt att godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras. Finansinspektionens godkännande förväntas erhållas och prospektet förväntas offentliggöras omkring den 16 maj 2022. De nyemitterade aktierna beräknas tas upp till handel omkring den 19 maj 2022. Efter Transaktionen kommer Bolagets aktie att handlas under kortnamnet ”ELON”. ISIN-koden kommer oförändrat att vara SE0001572520.

Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 16.00 CEST den 13 maj 2022.

Om Electra (före Transaktionens genomförande)
Electra utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Om Elon (före Transaktionens genomförande)
Elon är ett ledande företag för den frivilliga fackhandeln och finns i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och på Island. I Sverige finns idag 286 Elon-butiker som erbjuder vitvaror, belysning, kök och inomhusklimatprodukter med målsättningen att göra kundens vardag enklare. Lokala, drivna entreprenörer med ett starkt varumärke och centrala funktioner som logistik, IT och marknadsföring gör Elon till en ledande aktör.

För mer information vänligen kontakta
Stefan Lebrot, VD Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 076-762 63 29
E-post: stefan.lebrot@elongroup.se

Anneli Sjöstedt, vice VD Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 070-52 584 59
E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Camilla Waldmark, Mediakontakt Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 070-57 011 94
E-post: camilla.waldmark@elongroup.se