Stäng

Elon AB avyttrar butiksdatasystemet Smart till FDT-System AB

– Pressmeddelande

Elon AB (publ) (”Elon”), noterat på Nasdaq Stockholm, avyttrar per dagens datum butiksdatasystemet Smart till FDT- System AB (”FDT”), dotterbolag till Total Specific Solutions BV (”TSS”). Butiksdatasystemet Smarts verksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra Smart AB, vilket i sin helhet säljs till FDT. Ett aktieöverlåtelseavtal har per 2022-07-05 ingåtts mellan parterna.

Den 13 maj informerades om att Elon (Electra) och FDT ingått en avsiktsförklaring om en potentiell avyttring av butiksdatasystemet Smart. Nu har förhandlingar slutförts och Elonkoncernen har idag genomfört en försäljning av butiksdatasystemet Smart. Systemet har sedan 2002 ägts, utvecklats och driftats av Electrakoncernen. Butiksdatasystemet är utvecklat för fackhandeln och per dagens datum är cirka 200 butiker anslutna till systemet. Systemet nyttjas, helt eller delvis, inom Elons fyra kedjekoncept samt av sex externa kedjor.

FDT förvärvar samtliga aktier i koncernens dotterbolag Electra Smart AB, där verksamheten relaterad till butiksdatasystemet, inklusive källkod, kund- och leverantörsavtal och personal, har överförts. Köpeskillingen för bolaget uppgår till ca 10 MSEK, uppdelat på en första betalning på 5 MSEK vid avtalsundertecknande och en tilläggsköpeskilling på ytterligare 5 MSEK om vissa kriterier är uppfyllda efter tre år. De kommersiella villkoren innebär att koncernens räkenskaper kommer få en positiv resultateffekt uppgående till 5–7 MSEK och en positiv kassaflödespåverkan om initialt ca 5 MSK. Händelsen anses vara av engångskaraktär.

Bakgrunden till Transaktionen är bland annat att Elons två butiksdatasystem FDT och Smart kommer att ha samma ägare. FDT:s butiksdatasystem används för närvarande av butiker som är anslutna till Elons kedjekoncept i både Sverige och Norge och Smarts butiksdatasystem används av Elon Ljud & Bild, Digitalbutiker, RingUp butiker och Em home butiker. Det finns fördelar med att ha samma ägare till de butiksdatasystem som nyttjas inom koncernens olika kedjekoncept. En gemensam ägare till de system som används möjliggör synergier för de handlare som idag måste använda flera system i sina butiker. För Smartsystemets övriga kunder bedöms det uppstå positiva effekter med en ägare som har sitt fokus och sin affär helt inom IT-system och IT-utveckling.

Stefan Lebrot, VD och koncernchef Elon, kommenterar:

”Det är inte hållbart att Elon och Elon Ljud & Bild med flera kedjor har olika butiksdatasystem. Vi ser att en och samma ägare till systemen kan ta det bästa ur Smart och det bästa ur FDT och därmed utveckla ett för marknaden modernt system. En utvecklingsmöjlighet som vi ser också kan ge fördelar för Smarts övriga kunder och deras integrationer mot systemet”

Katarina Hökfors, VD FDT, kommenterar:

”Förvärvet av Smart kommer bidra till en snabbare och effektivare process i utvecklingen av butiksdatasystemet och för oss på FDT även nya kedjor att samarbeta med. Nu ser vi fram emot en nordisk expansion och en tillväxt tillsammans med Elonkoncernen.”

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Lebrot, VD Elon AB (publ)
Telefon: 076-76 26 329
E-post: stefan.lebrot@elongroup.se

Anneli Sjöstedt, vice VD Elon AB (publ)
Telefon: 070-52 58 459
E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Camilla Waldmark, Mediakontakt Elon AB (publ)
Telefon: 070-57 01 194
E-post: camilla.waldmark@elongroup.se

Informationen är sådan som Elon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2022, kl. 17.45 CEST.

Om Elon AB (publ)
Elon AB (publ) är en ledande frivillig fackhandelskedja i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, telekom, belysning och möbler vilka erbjuds företag och konsumenter. Elon AB (publ) erbjuder produkter och tjänster via fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer samt distributionstjänster och skräddarsydda lösningar inom logistik, tredjepartslogistik, handel och IT.

Om FDT
FDT är en av marknadsledarna i Sverige för detaljhandelslösningar. Deras mjukvarusvit består av Excellence Retail, en modern molnbaserad POS-lösning med de senaste integrationerna för betalningar.
Total Specific Solutions (TSS) är en internationell leverantör av IT-affärslösningar och består av oberoende affärsenheter som levererar produkter och tjänster till sina specifika vertikala marknadssegment. TSS är en del av Topicus.com Inc, ett publikt företag noterat på den kanadensiska TSX Venture Exchange. Topicus.com Inc är en del av ekosystemet för Constellation Software Inc (CSI), en global leverantör av vertikala affärslösningar.
För mer information, besök gärna hemsidan: https://www.fdt.se/