Stäng

Electra Gruppens årsstämma 2022

– Pressmeddelande

Electra Gruppens årsstämma har godkänt samgåendet mellan Electra Gruppen och Elon Group Holding

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) org. nr. 556065-4054

Pressmeddelande 2022-03-28

Electra Gruppens årsstämma

Electra Gruppen har den 28 mars 2022 hållit årsstämma med Peter Elving som ordförande.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 3,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 30 mars 2022. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB måndagen den 4 april 2022.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och att styrelsen ska bestå av ledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall, med Peter Elving som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY AB omvaldes till bolagets revisor intill slutet av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Johan Eklund till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter för tiden intill styrelsens beslut om apportemissionen samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Arvodet ska fördelas pro rata för deras tjänstgöringsperiod under tiden från och med årsstämman 2022 intill beslutet om apportemissionen.

Övriga beslut
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutade stämman att godkänna den av styrelsen föreslagna ersättningsrapporten för 2021.

Samgående med Elon Group AB
Som tidigare offentliggjorts, träffade Electra Gruppen den 7 december 2021 en överenskommelse med Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) innebärande att Electra och Elon Group AB (”Elon”) går samman genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission (”Transaktionen”). Stämman i Electra beslutade idag att godkänna Transaktionen genom antagandet av följande beslut.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier för att möjliggöra apportemissionen i samband med Transaktionen.

Bemyndigande att besluta om apportemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av 9 659 223 aktier till Elons aktieägare Elon Group Holding för att genomföra Transaktionen.

Beslut om ändring av bolagsordningen att gälla efter Transaktionen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen med anledning av Transaktionen, varvid bland annat Electras företagsnamn, styrelsens säte och verksamhetsföremål ändras. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om antal styrelseledamöter efter Transaktionen
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande fem till sju ledamöter efter Transaktionen. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om arvode åt styrelsen efter Transaktionen
Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter för tiden från styrelsens beslut om apportemissionen intill slutet av nästkommande årsstämma samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Arvodet ska fördelas pro rata för styrelseledamöternas tjänstgöringsperiod under tiden från beslutet om apportemissionen intill slutet av årsstämman 2023. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om styrelseledamöter och styrelseordförande efter Transaktionen
I enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall för tiden efter Transaktionen intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Johansson, Peter Engell, Anette Fransson och Pierre Mayr valdes till nya styrelseledamöter för tiden efter Transaktionen intill slutet av nästa årsstämma. För samma tidsperiod utsåg stämman Fredrik Johansson till styrelsens ordförande. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2023
Under förutsättning att styrelsen beslutar om apportemissionen beslutade stämman att valberedningen ska ha följande sammansättning inför årsstämman 2023; Mikael Hanell (valberedningens ordförande), Robert Asplund, Pierre Mayr och Alexander Oker-Blom samt Håkan Lissinger (sekreterare utan rösträtt). Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.


För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen som finns tillgänglig på Electras webbplats, www.electra.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.electra.se, senast två veckor efter årsstämman.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59


Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl. 12.00.