Stäng

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) beslutar om nya finansiella mål och utdelningspolicy

– Pressmeddelande

Styrelsen för Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) (”Bolaget”), har idag den 16 maj 2022 beslutat om nya finansiella mål och utdelningspolicy att gälla för den nya koncernen, i vilken Bolaget är moderbolag och Elon Group AB med dotterbolag ingår.

Styrelsen har vid dagens styrelsemöte beslutat om följande nya finansiella mål och utdelningspolicy:

  • Tillväxtmål: En årlig organisk nettoomsättningstillväxt om 5 procent.
  • Lönsamhetsmål: Justerad rörelsemargina[1] ska uppgå till 3 procent på medellång sikt.
  • Kapitalstrukturmål: Nettoskuld (exklusive IFRS 16)[2] i förhållande till justerad EBITDA (exklusive IFRS 16)[3] ska understiga 1,5 gånger.
  • Utdelningspolicy: Utdelningen ska utgöra minst 50 procent av årets resultat med beaktande av finansiell ställning, kassaflöde, och framtidsutsikter.

 

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 12:00 CEST den 16 maj 2022.

Om Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ))
Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) är en ledande frivillig fackhandelskedja i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, telekom, belysning och möbler vilka erbjuds företag och konsumenter. Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) erbjuder produkter och tjänster via fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer samt distributionstjänster och skräddarsydda lösningar inom logistik, tredjepartslogistik, handel och IT.

För mer information vänligen kontakta
Stefan Lebrot, VD Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 076-762 63 29
E-post: stefan.lebrot@elongroup.se

Anneli Sjöstedt, vice VD Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 070-52 584 59
E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Camilla Waldmark, Mediakontakt Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ))
Telefon: 070-57 011 94
E-post: camilla.waldmark@elongroup.se

 


 

[1] Justerad rörelsemarginal definieras som rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster och förvärvsrelaterade poster i relation till nettoomsättning.

[2] Nettoskuld definieras som summan av kort- och långfristiga räntebärande skulder, exklusive räntebärande leasingskulder, med avdrag för likvida medel.

[3] Justerad EBITDA (exklusive IFRS 16) definieras som resultatet före finansiella poster, skatt, avskrivningar och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster och förvärvsrelaterade poster med avdrag för avskrivningar och räntekostnader relaterade till leasing enligt IFRS 16.