Stäng

Delårsrapport januari – mars 2022

– Finansiella rapporter

Stark resultatförbättring

 

  • Rörelseresultatet förbättrat med 55 procent och uppgår till 5,9 MSEK rensat för engångseffekter
  • Omsättningsminskning kompenseras av förbättrad marginal och lägre kostnader
  • Återförda skulder för tilläggsköpeskillingar medför positiva engångseffekter om 7,0 MSEK
  • Stort fokus på samgåendet med Elon som förväntas bli klart under det andra kvartalet
  • Inflation och omvärldsoro reser frågetecken avseende prisbild och generell efterfrågan

 

Electras delårsrapport januari - mars 2022 finns att ladda ner här