Stäng

Styrelsen för Electra föreslår utdelning för 2019

– Pressmeddelande

Styrelsen för Electra Gruppen AB har beslutat föreslå en utdelning till aktieägarna på 2,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Utdelning är villkorad av ett godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas under november månad. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Vidare föreslår styrelsen att bolaget, utöver det utdelningsförslag som kommer att presenteras inför den ordinarie årsstämman 2021 avseende räkenskapsåret 2020, lämnar en extra utdelning om 1,00 kronor per aktie. Detta förslag är villkorat av ett godkännande på årsstämman den 27 april 2021.

Styrelsen beslutade i maj 2020 att, som en konsekvens av den då rådande osäkerheten kring Covid19 och dess effekter, dra tillbaka förslaget till årsstämman om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen valde att försäkra sig om att bolaget skulle vara så väl rustat som möjlig och med oinskränkt handlingsfrihet för eventuella utmaningar som inte kunde uteslutas uppstå i spåren av pandemin. Styrelsen öppnade också för att under hösten återkomma med en kallelse till extra bolagsstämma för att, om förutsättningarna medgav, besluta om utdelning.

”Med det starka andra kvartal som bolaget presenterade i rapporten den 20 augusti och en fortsatt god försäljningsutveckling under det tredje kvartalet gör styrelsen nu bedömningen att en utdelning för 2019 är möjlig att verkställa. Styrelsens förslag om 2,25 kronor per aktie ska ses i relation till det ursprungliga förslaget om 3,25 kronor per aktie. Vi gör, med avseende på att pandemin fortfarande pågår i vårt samhälle och globalt, bedömningen att en viss återhållsamhet i utdelningens storlek är motiverad. Vi fortsätter att följa utvecklingen av pandemin och dess eventuella effekter på vår affär med stor noggrannhet, säger Peter Elving, styrelseordförande i Electra Gruppen AB (publ).

En kallelse kommer att publiceras i god tid inför den extra bolagsstämman.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59 Johan Jaensson, CFO Electra Gruppen, telefon 0480-584 09