Stäng

Electra Gruppens årsstämma

– Pressmeddelande

Electra Gruppen har den 25 juni hållit årsstämma, med Peter Elving som ordförande.

Electra Gruppen har den 25 juni hållit årsstämma, med Peter Elving som ordförande.

 

Utdelning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att någon utdelning inte ska göras. Styrelsen och verkställande direktören öppnar för att hålla en extra bolagsstämma under hösten där frågan om en utdelning kan komma att tas upp.  

 

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem. I enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Årsstämman utsåg Peter Elving till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget EY AB valdes till bolagets revisorer intill slutet av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Anders Johansson till huvudansvarig revisor.

 

Styrelsearvode

Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 850 000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: Till styrelsens ordförande utgår 250 000 kr (tidigare 250 000 kr) och till envar av de övriga ledamöterna utgår 150 000 kr (tidigare 150 000 kr). Till ledamöter anställda i koncernen utgår inget arvode. 

 

Övriga beslut

Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra Gruppen AB och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

 

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59