Stäng

Bokslutskommuniké Januari-December 2016

– Finansiella rapporter

Både omsättnings och resultattillväxt i årets fjärde kvartal. 

 • Omsättningen för kvartalet ökar med tre procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 15,9 MSEK jämfört med 15,6 MSEK föregående år
 • Årets ackumulerade resultat har belastats med kostnader på 0,8 MSEK avseende genomförd omorganisation vilken bedöms skapa en årlig besparing på 4-5 MSEK
 • Black Friday gav rekordvolymer i båda verksamhetssegmenten

 

Januari-December 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 727,3 (1 700,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,0 (37,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 27,2 (30,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,23 (5,76) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,0 (-9,8) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 38,29 (37,32) SEK.
 • Resultatet belastat med engångskostnader på 0,8 MSEK avseende omorganisation
 • Styrelsen föreslår en utdelning uppgående till 4,25 (4,25) kronor per aktie

 

Oktober-December 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 575,9 (559,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,9 (15,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 12,6 (12,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,44 (2,35) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31,6 (-18,6) MSEK.

 

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELL UTVECKLING (MSEK) Q4  Q4 Helår Helår
  2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning 575,9 559,2 1 727,3 1 700,3
Rörelseresultat 15,9 15,6 32,0 37,1
Resultat efter finansiella poster 16,4 16,2 34,1 39,0
Periodens resultat 12,6 12,4 27,2 30,0
Rörelsemarginal (%) 2,8 2,8 1,9  
Soliditet (%) 38,6 35,4 38,6  
Eget kapital per aktie (SEK) 38,29 37,32 38,29  
Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 2,44
2,35 5,23 5,76
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 2,42   5,22 5,75
Aktier vid periodens utgång
(tusental)
5 201   5 201 5 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) 5 251   5 251 5 251