Integritets- och cookie policy

Integritets- och cookie policy

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy (”Policy”) anger och formaliserar Electra Sweden AB:s (”Electra”, ”vi”, ”oss”), org.nr 556492–6078, Box 730, 391 27 Kalmar, e-mail: gdpr@electra.se, och bolagen inom Electra Gruppen AB:s behandling av personuppgifter. Policyn anger även hur vi går tillväga för att säkerställa att dina personuppgifter samlas in, används, lagras, skyddas och i övrigt behandlas på ett säkert sätt, i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen samt tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar (”Dataskyddsreglerna”). Electra är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Definitioner
I denna Policy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress och telefonnummer (nedan benämnt ”Personuppgifter”).

I denna Policy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Policy (nedan benämnt ”Behandling”).

Ändamål med Behandlingen av Personuppgifter
Personuppgifter Behandlas av Electra endast för nedan uttryckligt angiva och specifika ändamål och inga andra ändamål. Det övergripande syftet med Behandlingen är att hantera befintliga, gamla och nya affärsmässiga relationer. Detta innebär att Personuppgifter huvudsakligen Behandlas i följande fall:

(i) För att säkerställa och utveckla servicen mot kunder;
(ii) I kommunikation med kunder och leverantörer;
(iii) För att hantera support och serviceärenden;
(iv) För att hantera kontrakt;
(v) För att hantera förfrågningar;
(vi) För att hantera olika kundaktiviteter;
(vii) För statistiska ändamål; och
(viii) För att vidareutveckla Electras affärsmässiga verksamhet.

Kategorier av Personuppgifter vi Behandlar och laglig grund
Electra Behandlar Personuppgifter avseende våra kunder, kunders kunder, leverantörer, tilltänkta kunder och samarbetspartners.
De Personuppgifter som vi kan komma att Behandla är:

(i) Namn och identifikationsnummer (personnummer);
(ii) Adress;
(iii) Telefonnummer;
(iv) IP-adress;
(v) E-post; och
(vi) Kundnummer.

Personuppgifterna kan komma oss tillhanda direkt från dig när du interagerar med oss, genom att du besöker våra webbplatser ex. electra.se, shop.electra.se, b2b.ringup.se, onlineavtal.com, vip-store.se, smartbds.se eller från tredje part.
Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade affärsintresse av att kunna interagera med kunder, samarbetspartners och leverantörer och i övrigt driva och utveckla vår affärsverksamhet. Vi kan även Behandla Personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke.
Vissa av de Personuppgifter som Electra samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Behandling av Personuppgifter rörande dig kan också krävas av exempelvis bokföringsskäl enligt bokföringslagen (1999:1078) och för hantering av frågor om penningtvätt enligt penningtvättslagen (2017:630).

Hur länge sparas dina Personuppgifter?
Personuppgifterna sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för enligt denna Policy. Personuppgifter rörande dig sparas aldrig längre än 2 år efter avslutad affärsrelation.

För att möjliggöra för Electra att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Electra en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Electra vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Electra tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de vidtar konfidentialitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den Behandling av Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Policy.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse
Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Electra såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi så snart som möjligt rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.


Rätt till radering
Du har rätt att begära att Electra, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:
(i) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;
(ii) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;
(iii) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;
(iv) om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;
(v) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller
(vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att Electra tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:
(i) om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;
(ii) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och
(iii) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Electra endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter genom ett inhämtat samtycke från dig eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett strukturerat och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av Electras berättigade affärsintresse. Electra kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående Behandlingen av dina Personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer om hur du kan göra detta på www.imy.se

Behandling av Personuppgifter på uppdrag av Electra
Innan Electra anlitar någon typ av leverantör som ska leverera en tjänst som innebär att Personuppgifter som Electra behandlar, behandlas av leverantören på uppdrag av Electra, tillser Electra att endast leverantörer som har den tekniska och organisatoriska kapacitet och nivå som krävs för det uppdrag som leverantören ska utföra.

Cookies
Vi använder oss av cookies på vår webbplats, vänligen läs mer i vår Cookie policy.

Ändring av integritetspolicy
Electra förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna Policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
Senast uppdaterad: 2018-10-05

Hur du kontaktar oss
Om du har några frågor angående denna Policy eller vår Behandling av dina Personuppgifter, kontakta vårt personuppgiftsombud på e-post: gdpr@electra.se.


Cookie policy


På electra.se används cookies. I denna Cookie Policy förklarar Electra närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande cookies.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används generellt bland annat för att besökare ska ha möjlighet att använda webbplatsens tjänster samt för att spåra en besökares användning av webbplatsen.

Det finns två olika typer av cookies.
1. Varaktiga cookies vilka sparar en fil på din dator under en längre tid och försvinner när du tar bort dem eller när de går ut.
2. Sessionscookies vilka sparas temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vår användning av cookies
Vi använder oss av både varaktiga cookies och sessionscookies. Det främsta syftet med vår användning av cookies är att möjliggöra handel i vår webbutik, förbättra webbplatsen för dig genom att exempelvis lagra dina eventuella personliga inställningar så att du slipper göra om vissa val varje gång du besöker vår webbplats och hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, samt underlätta analyser av trafiken på vår webbplats.

Klicka här för att se en lista över våra cookies.

Enligt gällande lagstiftning för elektronisk kommunikation ska besökare på en webbsida informeras om vad cookies används till samt samtycka till användningen av dessa.

Läs vår Integritetspolicy för mer information gällande hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker electra.se.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder finns där för att få våra tjänster att fungera. Vi kategoriserar våra cookies och deras användning enligt följande:
- Nödvändiga cookies: vilka är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra betalningsalternativ. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
- Säkerhetscookies: vilka gör våra tjänster och din data trygg och säker, då de hjälper oss upptäcka bedrägerier.
- Funktionscookies: vilka möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte.
- Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra webbtjänster.

Hantering av cookies
Du har möjlighet att avstå från att lämna samtycke och även att återkalla ditt samtycke vilket du gör genom att ändra inställningarna i din dator så att detta inte längre tillåter användande av cookies. Du kan även ställa in datorns webbläsare så att en varning ges varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom inställningarna i webbläsaren kan du även radera cookies. Om du använder dig av en dator kan inställningarna om cookies normalt ändras genom inställningarna i din webbläsare, om du använder dig av en mobil enhet kan du normalt göra detta genom att ändra inställningarna i operativsystemet.

Notera att om du väljer att inte acceptera användningen av samtliga cookies kommer en del utav våra webbtjänster inte att kunna utnyttjas. Bland annat kommer du inte att kunna använda vår e-handelsfunktion. Funktioner som att titta på varor, se priser och annan relaterad information kommer dock fortfarande att vara möjliga att använda.

Kontakta oss
Besök electra.se för mer information om Electra.