Electra Gruppen

Electra Gruppen

Moderbolaget Electra Gruppen AB (publ) driver strategiska frågor avseende bolagets långsiktiga inriktning och utveckling. Huvuddelen av koncernens affärsverksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra Sweden AB.

 • Peter Elving
  Peter Elving Styrelseordförande
  Stockholm, född 1948. Styrelseordförande sedan 2011.
  Peter Elving är även styrelseordförande i Domaine Wines Nordic AB och i Henning och Johan Throne-Holsts Stiftelse samt styrelsemedlem Mitt i Invest AB. Elving har avlagt civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Aktieinnehav i Electra: 3 000
 • Håkan Lissinger
  Håkan Lissinger Vice styrelseordförande
  Kalmar, född 1943. Styrelseledamot sedan 1969.
  Lissinger har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

  Aktieinnehav i Electra: 1 088 000
 • Petra Albuschus
  Petra Albuschus Ledamot
  Stockholm, född 1968. Styrelseledamot sedan 2014.
  Petra Albuschus är HR-direktör på ICA Gruppen AB. Albuschus har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

  Aktieinnehav i Electra: 610
 • Alexander Oker-Blom
  Alexander Oker-Blom Ledamot
  Djursholm, född 1964. Styrelseledamot sedan 2005.
  Alexander Oker-Blom är verkställande direktör i Alted AB, tyrelseordförande i SIP Gear AB, AOB Förvaltning, och Björn Oker-Bloms Minne. Styrelseledamot i Axema Access Control AB, Måttex AB och Nya Sällskapet. Oker-Blom har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

  Aktieinnehav i Electra privat och via bolag: 260 000
 • Jacob Wall
  Jacob Wall Ledamot
  Norrköping, född 1973. Styrelseledamot sedan 2016.
  Wall har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms och Uppsala universitet. Jacob Wall är affärsutvecklingschef på Axel Johnson AB. Styrelseordförande i Novax AB och Skincity AB samt styrelseledamot i New Moon och Odd Molly.

  Aktieinnehav i Electra: 0

Styrelsen består i dagsläget av följande ledamöter i vilka samtliga är stämmovalda:

  Arbetar i bolagets ledning eller i ledningen i dess dotterbolag Oberoende i förhållande till större aktieägare Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning
Peter Elving Nej Ja Ja
Håkan Lissinger Ja* Nej Nej
Alexander Oker-Blom Nej Ja Ja
Petra Albuschus Nej Ja Ja
Jacob Wall Nej Ja Ja

*Ingår i styrelsen för dotterbolag (gällde vid noteringstillfället). Styrelsen sammansättning uppfyller Kodens krav samt Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter avseende oberoende. 

Styrelsens möten

Direkt efter årsstämman hålls ett konstituerande styrelsemöte där styrelsens arbetsordning fastställs. Vid detta möte utses firmatecknare för bolaget. Utöver detta möte har styrelsen ytterligare minst sex möten under året. En gång per kvartal i samband med offentliggörandet av bolagets ekonomiska rapporter, en gång i mars inför slutförandet av årsredovisningen och en gång under hösten för strategiska diskussioner. Strategimötet brukar pågå i två dagar medan övriga möten normalt pågår i en dag. På strategimötet diskuteras i huvudsak frågor avseende koncernens mål och strategier, större investeringar med mera. På minst ett av styrelsemötena deltar bolagets revisorer och avrapporterar vad som framkommit under revisionen. Styrelsen träffar revisorerna en gång per år utan att företagsledningen är närvarande. Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen.

Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Styrelsen utser verkställande direktör (VD) för bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD finns angiven i styrelsens arbetsordning och i instruktionen för VD. Bland annat framgår det att styrelsen är ansvarig för bolagets styrning, tillsyn, organisation, strategier, intern kontroll, budget och policys. Vidare beslutar styrelsen om större investeringar. VD ansvarar i sin tur för att bolagets förvaltning sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare ansvarar VD för att budgetera och planera bolagets verksamhet så att uppställda mål uppnås. Eventuella avvikelser ska rapporteras till styrelsen. Varje månad får styrelsen även löpande information från VD via en månadsrapport.