Definitioner av nyckeltal

Definitioner av nyckeltal

Definitioner av nyckeltal som används i Electrakoncernen utöver de som anges i IFRS

Icke IFRS-resultatmått Beskrivning
Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat + finansiella intäkter /
Genomsnittligt sysselsatt kapital
Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader /
Genomsnittlig balansomslutning
Balansomslutning Bokfört värde av samtliga tillgångar
Bruttomarginal Resultat före avskrivningar /
Nettoomsättningen
Direktavkastning Föreslagen utdelning /
Aktiekurs vid räkenskapsårets slut
Eget kapital per aktie Eget kapital /
Antalet aktier i bolaget
Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager /
Kortfristiga skulder
Omsättningstillväxt Förändring nettoomsättning /
Nettoomsättning föregående period
P/E tal Aktiekursen vid årets slut /
Resultat per aktie efter skatt
Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar /
Nettoomsättningen
Räntabilitet på eget kapital Vinst efter skatt /
Genomsnittligt eget kapital senaste 12 månader
Soliditet Eget kapital /
Balansomslutningen
Sysselsatt kapital Eget kapital + räntebärande skulder och avsättningar
Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster /
Nettoomsättningen
Vinst per aktie Resultat efter skatt /
Genomsnittligt antal aktier i bolaget