Aktiefakta

Aktiefakta

Börsvärde

Electra Gruppens aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap och har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 2009. Emissionskursen var 50 kronor.

Under verksamhetsåret 2019 steg aktiekursen från 40,70 kronor till 48 kronor, en ökning med 18 procent. Lägsta betalkurs var 37,20 kronor den 28 augusti och den högsta betalkurs var 51,20 den 7 maj. Electras börsvärde den 31 december 2019 uppgick till 249,7 (211,7) MSEK.

Tickerkod
Nasdaq: Elec
Sektor (GICS): Retail

Aktuell aktiekurs

Aktieägare

Antalet aktieägare den 31 december 2019 uppgick enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken till 2 727 (2 459). De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 68 procent av kapitalet.

Aktiekapital

Den 31 december 2019 uppgick aktiekapitalet i Electra Gruppen till 13.0 MSEK fördelat på 5 201 120 aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 SEK. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt andel i bolagets tillgångar och vinst.

 

Aktiekapitalets utveckling sedan 1997

 År Transaktion Ökning aktiekapital, SEK Aktiekapitel SEK  Ökning av antal aktier Totalt antal aktier
1997 - - 5 000 000 - 50 000
1998 Split 4:1 - 5 000 000 150 000 200 000
1998 Nyemission 2 500 000 7 500 000 100 000 300 000
1998 Nyemission 1 600 875 9 100 875 64 035 364 035
2000 Nyemission 158 325 9 259 200 6 333 370 368
2000 Nyemission 225 000 9 484 200 9 000 379 368
2001 Nyemission 1 575 00 11 059 200 63 000 442 368
2005 Split 10:1 - 11 059 200 3 961 312 4 423 680
2006 Nyemission 1 500 000 12 906 300 600 000 5 162 120
2007 Nyemission 97 500 13 002 800 39 000 5 201 120

 

Aktieägare 2019

Totalt antal aktier

Andel av röster och kapital

Håkan Lissinger

1 088 000

20,9

ORIGINAT AB

530 000                     

10,2

Avanza Pension

444 058

8,5

Catella Fondförvaltning

373 570

7,18

Alexander Oker-Bolm

260 000

5,0

Malin Lissinger Browall

240 000

4,6

Johanna Lissinger Peitz

240 000

4,6

Spiltan Fonder AB

239 035

4,6

Ålandsbanken AB

64 713

1,2

Jörgen Alvhamn

60 000

1,2

Övriga aktieägare

1 661 744

32,0

Summa

5 201 120

100,0

Insiders

Följande personer är tills vidare att anse som insiders: Alla som ingår i, eller är adjungerade till, koncernens ledningsgrupp.

 • Anneli Sjöstedt
 • Johan Jaensson
 • Matilda Wallergård
 • Ola Schwarz
 • Michael Siklund
 • Christer Palmgren

Samtliga i styrelsen för Electra gruppen utöver ovan uppräknade, nämligen:

 • Peter Elving
 • Håkan Lissinger
 • Alexander Oker-Blom
 • Petra Albuschus
 • Jacob Wall

 

Revisorer

Anders Johansson

Övriga

Camilla Fridolf, Controller Electra Sweden AB
Anna Leo, Controller Electra Sweden AB
Emma Bertilsson, Controller Electra Sweden AB

Ovanstående personer skall anmäla sina respektive innehav av aktier, optioner eller konvertibler till Finansinspektionen. I innehavet skall räknas in innehav, som ägs av närstående till ovan uppräknade, d.v.s. make, sambo, omyndiga barn samt bolag över vilket personen eller någon närstående har avgörande inflytande.

Ovan angivna personer måste också senast inom fem dagar efter transaktionsdagen anmäla varje ändringar i innehavet av aktier, optioner eller konvertibler till Finansinspektionen.

 

Insiders - Aktier

Styrelse Aktier Senaste förändring Datum
Peter Elving, Ordförande 3 000 - 2011-05-13
Håkan Lissinger, Vice Ordförande 1 088 000 - 2006-05-04
Alexander Oker-Blom 260 000 - 2009-12-08
Petra Albuschus 610 610 2015-05-27
Jacob Wall - - -

 

Ledande befattningshavare Aktier Senaste förändring Datum
Anneli Sjöstedt, VD 1 000 1 000 2016-06-22
Johan Jaensson, CFO 500 500 2013-07-29
Matilda Wallergård, Logistikchef - - -
Ivar Handeland, Chef tjänster 600 - 2006-05-04
Ola Schwarz, Affärsutvecklare - - -
Mikael Siklund, Inköpschef 700 700 2013-01-01
Christer Palmgren, Chef kedjeverksamheten - - -

 

Övriga Aktier Senaste förändring Datum
Camilla Fridolf, redovisningsansvarig - - 4 558 2015-02-23
Anna Leo, Controller - - -
Emma Bertilsson, Controller - - -
Anders Johansson, revisor - - -

 

Om senaste förändring angivits med "-" och datum 2006-05-04 avses initial registrering som insider i samband med Electra Gruppens listning på First North.