Aktiefakta

Aktiefakta

Börsvärde

Electra Gruppens aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap och har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 2009. Emissionskursen var 50 kronor.

Under verksamhetsåret 2016 sjönk aktiekursen från 79,25 kronor till 65,75 kronor vilket är en nedgång med 17 procent. Lägsta betalkurs var 57,00 kronor den 27 juni och den högsta betalkurs var 79,25 den 4 januari. Electras börsvärde den 31 december 2016 uppgick till 342,0 (414,8) MSEK.

Tickerkod
Nasdaq: Elec
Sektor (GICS): Retail

Aktuell aktiekurs

Aktieägare

Antalet aktieägare den 31 december 2015 uppgick enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken till 1 930 (1 710). De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 75,1 procent av kapitalet.

Aktiekapital

Den 31 december 2016 uppgick aktiekapitalet i Electra Gruppen till 13.0 MSEK fördelat på 5 201 120 aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 SEK. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt andel i bolagets tillgångar och vinst.

 

Aktiekapitalets utveckling sedan 1997

 År Transaktion Ökning aktiekapital, SEK Aktiekapitel SEK  Ökning av antal aktier Totalt antal aktier
1997 - - 5 000 000 - 50 000
1998 Split 4:1 - 5 000 000 150 000 200 000
1998 Nyemission 2 500 000 7 500 000 100 000 300 000
1998 Nyemission 1 600 875 9 100 875 64 035 364 035
2000 Nyemission 158 325 9 259 200 6 333 370 368
2000 Nyemission 225 000 9 484 200 9 000 379 368
2001 Nyemission 1 575 00 11 059 200 63 000 442 368
2005 Split 10:1 - 11 059 200 3 961 312 4 423 680
2006 Nyemission 1 500 000 12 906 300 600 000 5 162 120
2007 Nyemission 97 500 13 002 800 39 000 5 201 120
Aktieägare 2016-12-31 Totalt antal aktier Andel av röster
Håkan Lissinger 1 088 000 20,9
Catella Fondförvaltning 592 600 11,4
Originat AB 530 000 10,2
Avanza Pension 506 996 9,7
Malin Lissinger Browall 240 000 4,6
Johanna Lissinger Peltz 240 000 4,6
Spiltan Fonder AB 239 035 4,6
Nordea Investment Funds 107 399 2,1
Alexander Oker-Blom 75 000 1,4
JP Morgan Bank Luxembourg S A 66 515 1,3
Övriga aktieägare 1 515 574 29,2
Summa 5 201 120 100

Insiders

Följande personer är tills vidare att anse som insiders: Alla som ingår i, eller är adjungerade till, koncernens ledningsgrupp.

 • Anneli Sjöstedt
 • Johan Jaensson
 • Ivar Handeland
 • Matilda Wallergård
 • Ola Schwarz
 • Michael Siklund
 • Christer Palmgren

Samtliga i styrelsen för Electra gruppen utöver ovan uppräknade, nämligen:

 • Peter Elving
 • Håkan Lissinger
 • Alexander Oker-Blom
 • Petra Albuschus
 • Jacob Wall

 

Revisorer

Franz Lindström

Övriga

Camilla Fridolf, Controller Electra Sweden AB
Anna Leo, Controller Electra Sweden AB

Ovanstående personer skall anmäla sina respektive innehav av aktier, optioner eller konvertibler till Finansinspektionen. I innehavet skall räknas in innehav, som ägs av närstående till ovan uppräknade, d.v.s. make, sambo, omyndiga barn samt bolag över vilket personen eller någon närstående har avgörande inflytande.

Ovan angivna personer måste också senast inom fem dagar efter transaktionsdagen anmäla varje ändringar i innehavet av aktier, optioner eller konvertibler till Finansinspektionen.

 

Insiders - Aktier

Styrelse Aktier Senaste förändring Datum
Peter Elving, Ordförande 3 000 - 2011-05-13
Håkan Lissinger, Vice Ordförande 1 088 000 - 2006-05-04
Alexander Oker-Blom 260 000 - 2009-12-08
Petra Albuschus 610 610 2015-05-27
Jacob Wall - - -

 

Ledande befattningshavare Aktier Senaste förändring Datum
Anneli Sjöstedt, VD 1 000 1 000 2016-06-22
Johan Jaensson, CFO 500 500 2013-07-29
Matilda Wallergård, Logistikchef - - -
Ivar Handeland, Chef tjänster 600 - 2006-05-04
Ola Schwarz, Affärsutvecklare - - -
Mikael Siklund, Inköpschef 700 700 2013-01-01
Christer Palmgren, Chef kedjeverksamheten - - -

 

Övriga Aktier Senaste förändring Datum
Camilla Fridolf, redovisningsansvarig - - 4 558 2015-02-23
Håkan Hjalmarsson, revisor - - -
Franz Lindström, revisor - - -

 

Om senaste förändring angivits med "-" och datum 2006-05-04 avses initial registrering som insider i samband med Electra Gruppens listning på First North.