Revision

Revision

Revisorer

Vid årsstämman 2022-03-28 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisorer intill slutet av nästkommande årsstämma.

Ernst & Young har utsett Johan Eklund till huvudansvarig revisor.

Årsstämman utser årligen revisorer för moderbolaget. Revisionsbolaget Ernst & Young med Johan Eklund är valda revisorer för räkenskapsåret 2022. Arbetet utöver revision handlar i första hand om frågeställningar beträffande konsultationer i skattefrågor samt redovisningsreglerna IFRS. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av revisionsbyråns interna policys.

Revisionsutskott

Styrelsen har vid det konstituerande styrelsemötet beslutat att hela styrelsen är utsett som revisionsutskott. Revisions­utskottet ansvarar för att övervaka effektiviteten i riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Håkan Lissinger företräder revisionsutskottet och har sammanträffat med revisorerna vid två tillfällen under räkenskapsåret för att informera sig om revisionens inriktning och diskutera synen på företagets risker.