Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Ett särskilt ersättningsutskott har utsetts av styrelsen bestående av styrelsens ordförande Peter Elving och Håkan Lissinger. Styrelsen har utfärdat en instruktion för utskottets arbete. Ersättningsutskottet upp­fyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningsutskottet lägger fram förslag till riktlinjer när det gäller fast lön och rörlig ersättning för ledande befattningshavare. På motsvarande sätt fungerar processen när det gäller rörlig ersättning för samtliga medarbetare. Ersättningsutskottet har bland annat hanterat frågor beträffande fast och rörlig ersättning.

 

Ersättningar till ledande befattningshavare

Rörliga ersättningar till ledande befattningshavare För verksamhetsåret 2016 utgår till ledande befattningshavare endast samma rörliga ersättningar som den som kan utgå till alla anställda i Bolaget. Detta innebär att maximalt en extra månadslön kan utgå.

Redogörelse för aktierelaterade incitamentsprogram
För närvarande finns inga aktierelaterade incitamentsprogram.

Utvärdering av rörliga ersättningar till bolagsledningen
Det är styrelsens uppfattning att den under punkt 1 ovan nämnda rörliga ersättningen tillbolagsledningen haft den för ledningen och övriga medarbetare åsyftade inverkan på arbetslust och arbetsinsats.

Utvärdering av riktlinjer för av stämman beslutade ersättningar till ledande befattningshavare
Det finns för närvarande inga av stämman beslutade incitamentsprogram.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget
Bolagets har följande ersättningsprinciper: De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i branschen och i landet.

Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktigt incitament baserat på fleråriga prestationer, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Electra Gruppen ska sträva efter att erbjuda en konkurrenskraftig total ersättningsnivå med tyngdpunkt på betalning efter prestation.

Det är styrelsens uppfattning att Bolagets ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer har haft den för Bolagets medarbetare åsyftade inverkan på arbetslust och arbetsinsats och därmed är effektiv för Bolaget.