Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Ett särskilt ersättningsutskott har utsetts av styrelsen bestående av styrelsens ordförande Peter Elving och Håkan Lissinger. Styrelsen har utfärdat en instruktion för utskottets arbete. Ersättningsutskottet upp­fyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningsutskottet lägger fram förslag till riktlinjer när det gäller fast lön och rörlig ersättning för ledande befattningshavare. På motsvarande sätt fungerar processen när det gäller rörlig ersättning för samtliga medarbetare. Ersättningsutskottet har bland annat hanterat frågor beträffande fast och rörlig ersättning.

 

Ersättningar till ledande befattningshavare

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget
Bolagets har följande ersättningsprinciper: De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i branschen och i landet.

Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktigt incitament baserat på fleråriga prestationer, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Electra Gruppen ska sträva efter att erbjuda en konkurrenskraftig total ersättningsnivå med tyngdpunkt på betalning efter prestation.

SYSTEM FÖR RÖRLIGA ERSÄTTNINGAR

A. Rörlig ersättning i pengar, som riktas till flertalet medarbetare.

Dessa ersättningar utformas årligen av bolagsledningen och fastställes av styrelsen. Ersättningen utgår årsvis och är relaterad till den del av Bolagets resultat som överträffar budget. Ersättningen kan högst bli en månadslön per medarbetare. Normalt deltar även Bolagsledningen i dessa program.

B. Rörlig ersättning i pengar som riktas till Bolagsledningen.
Dessa ersättningar riktas huvudsakligen mot Bolagsledningen. Programmen relateras till i förväg uppsatta mål. Programmen utformas och beslutas av Bolagets styrelse. Programmen kan gå över ett eller flera år. Ersättningarna är normalt inte grundande för de pensionsprogram som går utöver normal tjänstepension.

C. Aktierelaterade program.
Dessa program utformas och beslutas av styrelsen och fastställes av stämman på det sätt sam anges av Svensk kod för Bolagsstyrning. Programmen kopplas i allmänhet till kursutvecklingen för Bolagets aktie på börsen.

ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE PROGRAM FÖR RÖRLIG ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN

A. Rörlig ersättning i pengar, som riktas till flertalet medarbetare.
Program med en årsbonus till flertalet medarbetare pågår. Programmet har beslutats av styrelsen den 31 januari 2020. Programmet bedöms fungera väl.

B. Rörlig ersättning i pengar som riktas till Bolagsledningen.
Inget program pågår.

C. Aktierelaterade program.
Inget program pågår f.n.

Ett tidigare konvertibelprogram har avslutats per den 28 februari 2020. Bolagets aktiekurs nådde inte den i programmet målsatta. Konvertibellånen har lösts. Något nytt program har f.n. inte utformats. Intresset bland medarbetarna för ett program undersöks nu.

Styrelsens utvärdering av tillämpningen av riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen har i sin egenskap av ersättningsutskott följt upp och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman har fastställt.
Styrelsen har därvid funnit att riktlinjerna tillämpats på förskrivet sätt. Styrelsen har även funnit att ersättningarnas struktur och nivåer är adekvata och tjänar bolaget väl.